28 november 2014

Fiscale veranderingen voor particulieren in 2015: een overzicht

FISCAAL
2015

Wat verandert er voor u in 2015 op fiscaal gebied? MKBTR zet de wijzigingen op een rij:

 

Hoogte van uw toeslagen kan veranderen

Hebt u zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Dan kan de hoogte van uw toeslag veranderen. Meer informatie over de veranderingen vindt u bij Uw toeslagen in 2015.

Uw voorschotbeschikking voor 2015 vindt u vanaf 1 december in Mijn toeslagen.

AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd is op 1 januari 2015 met 1 maand verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. Bent u geboren na 31 oktober 1949 en vóór 1 oktober 1950? Dan betaalt u in de maand dat u 65 wordt en de 2 daarop volgende maanden nog AOW-premie. De verhoging van de AOW-leeftijd kan ook gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de (aanvullende) ouderenkorting.

Wlz (Wet langdurige zorg) komt in plaats van AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Op 1 januari 2015 vervalt de AWBZ. Vanaf dat moment geldt de Wet langdurige zorg. U betaalt daarom geen premie AWBZ meer, maar premie Wlz. Dit voorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer.

Heffingskortingen vervallen

Een heffingskorting is een korting die u krijgt op de belasting die u moet betalen. Wordt de heffingskorting hoger, dan betaalt u minder belasting. Wordt de korting lager, dan betaalt u meer belasting.

Vanaf 1 januari 2015 vervallen de volgende heffingskortingen:

 • alleenstaandeouderkorting
 • ouderschapsverlofkorting

Hebt u kinderen? Misschien hebt u recht op een hoger bedrag aan kindgebonden budget of kinderbijslag.

Heffingskortingen worden aangepast

Vanaf 2015 veranderen de bedragen van de heffingskortingen. Verder zijn de volgende heffingskortingen aangepast:

 • Het bedrag van de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting wordt tot een inkomen van € 50.000 hoger dan in 2014. Maar vanaf een inkomen van € 50.000 wordt het bedrag van de korting lager dan in 2014. Dit voorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer.
 • De afbouw van de arbeidskorting begint in 2015 bij een hoger inkomen dan in 2014, namelijk ongeveer € 50.000. Dat was € 40.721. Dit voorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer.
 • Iemand kan in aanmerking komen voor de werkbonus als hij bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt. Dat was in 2014 60 jaar. Dit voorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer.

Aftrek kosten levensonderhoud kinderen vervalt

Bepaalde aftrekposten verminderen uw inkomen. Door aftrekposten betaalt u minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

De aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar vervalt in 2015. Kan uw kind dat jonger is dan 21 jaar niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien? En onderhoudt u dat kind? Bijvoorbeeld omdat u kinderalimentatie betaalt, of omdat u de kleding en voeding voor uw kind betaalt? Tot en met 2014 kon u onder bepaalde voorwaarden voor deze uitgaven een vast bedrag in aftrek brengen. Vanaf 1 januari 2015 kan dat niet meer.

Curator kan uitgaven aftrekken voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

Verzorgt u in het weekend of tijdens de vakantie een ernstig gehandicapte van 21 jaar of ouder die meestal in een AWBZ-instelling verblijft? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden kosten hiervoor aftrekken. Bent u een curator voor een dergelijk ernstig gehandicapte? Dan kunt ook u vanaf 2015 deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Ook vervalt de eis dat iemand zich redelijkerwijs moreel verplicht moet voelen tot het doen van deze uitgaven. Dit voorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer.

Nieuwe regeling buitenlandse belastingplicht gaat in

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U kunt niet meer kiezen voor behandeling als een binnenlands belastingplichtige.

Woont u in het buitenland en hebt u inkomsten of bezittingen in Nederland? Dan bent u een buitenlandse belastingplichtige. Tot en met 2014 kon u er echter ook voor kiezen om behandeld te worden alsof u een binnenlands belastingplichtige was. U maakte dan gebruik van de zogenoemde keuzeregeling. Op 1 januari 2015 vervalt deze keuzeregeling. Vanaf die datum geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen om als een binnenlands belastingplichtige behandeld te kunnen worden.

Bijtelling auto van de zaak verandert

Door wijzigingen van de CO2-grens kan uw bijtelling voor het privégebruik van de auto wijzigen.

U kunt uw levensloopregeling afkopen

Neemt u deel aan een levensloopregeling? U kunt het hele bedrag aan levenslooptegoed opnemen in 2015. U betaalt dan belasting:

 • over 80% van het levenslooptegoed dat u op 31 december 2013 had
 • over 100% van het tegoed dat u na 31 december 2013 hebt opgebouwd

Dit voorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer.

Regelingen eigen woning veranderen

De volgende regelingen die te maken hebben met de eigen woning, veranderen:

 • De rente op sommige restschulden eigen woning mag u 15 jaar lang aftrekken.
 • De tijdelijk verruimde vrijstelling van de schenkbelasting vervalt.
 • Het lage btw-tarief voor renovatie en herstel wordt tijdelijk verlengd.
 • De tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger.

Aftrek van rente restschulden eigen woning mag 15 jaar lang

Hebt u een restschuld eigen woning en mag u de rente daarover aftrekken? Dan kunt u deze rente 15 jaar lang in aftrek brengen. Tot en met 2014 gold een termijn van 10 jaar. Dit voorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer.

Tijdelijk verruimde vrijstelling van de schenkbelasting vervalt

De schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000 voor de aankoop, verbouwing of aflossing van de eigen woning vervalt op 1 januari 2015. Hebt u een eigen woning in aanbouw, dan is er een tegemoetkomende regeling.

Het lage btw-tarief arbeidsloon voor renovatie en herstel woningen wordt tijdelijk verlengd

Wordt uw bestaande woning (ouder dan 2 jaar) gerenoveerd of verbouwd? Dan kunt u tot 1 juli 2015 gebruikmaken van de tijdelijke verlaging van het btw-tarief naar 6% over het arbeidsloon. Na 1 juli geldt hiervoor het oude percentage van 21. Voor de gebruikte materialen blijft u 21% btw betalen. Dit voorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger

Hebt u inkomen uit werk en woning dat in de 52%-schijf valt? Dan berekenen wij de aftrekbare kosten eigen woning in 1e instantie ook tegen het vaste percentage van 52%. Vervolgens vindt een correctie plaats van de aftrekbare kosten eigen woning, maar alleen voor het deel van de aftrek dat in de 52%-schijf valt. In 2015 is deze correctie 1% van de aftrekbare kosten. In 2014 was deze correctie 0,5%. Hierover leest u meer bij Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning.

Belastingtarieven wijzigen

De tarieven in box 1 en 2 wijzigen. Het tarief in box 3 blijf hetzelfde.

Tarief box 1

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt. In 2015 verandert het tarief en worden de bedragen van de schijven aangepast. Dit voorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer.

Tarief box 2

Het tarief in box 2 is in 2014 voor uw inkomen tot € 250.000 tijdelijk verlaagd tot 22%. Vanaf 2015 is dit tarief weer 25% voor het totale inkomen in deze box.

Tarief box 3

Het tarief in box 3 blijft 30%.

Vragen?

Hebt u vragen over de fiscale wijzigingen in uw situatie? Neem contact op met Marijn Bremmer via telefoonnummer 06 19 045 448 of marijn@mkbtr.nl.

Bron: Belastingdienst

Deel dit bericht via